ก่อนปรับรูปหน้าต้องรู้

กับหมอไก่
พญ.กนกวรรณ เลิศอิทธฺบาท
แพทย์ผิวหนัง และเวชศาสตร์ความงาม